Документи

Запровадження програми розвитку дитини дошкільного віку

„Українське дошкілля".

Програма рекомендована Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України – лист від 09.12.2011 року № 1/11-11601.

Керуючись Законом України "Про дошкільну освіту" (ст. 23), Базовим компонентом дошкільної освіти, Законом України від 06. 07. 2010 року № 2442-УІ "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" та Державною цільовою соціальною програмою розвитку до-шкільної освіти на період до 2017 року, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 13. 04. 2011 року № 629, розроблена комплексна регіональна програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля".

Мета програми - розширити змістовий компонент освітньої робо¬ти з дітьми від двох до шести років, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості Західного регіону.

Завдання програми розглянуті через призму Базового компонента -дошкільної освіти.

Структуру програми визначають лінії розвитку дити¬ни.

У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією:

ранній вік (третій рік життя),

молодший дошкільний вік (четвертий рік життя),

середній дошкільний вік (п'ятий рік життя),

старший дошкільний вік (шостий рік життя),

в яких подані стислі психологічні характеристи¬ки дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кож¬ного змістового компонента. Кожен розділ змістової частини програми завершується показниками компетентності дитини.

Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, систем¬ності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання.

Програма відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти: реалізація особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучен¬ня дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування в дошкільників цілісної картини світу.

Програма синтезує історичні надбання, нові досягнення теорії та практики дошкільної освіти, актуальні суспільні вимоги до неї, забез¬печуючи гармонійний розвиток дитини.

"Українське дошкілля" визначає завдання і зміст розвитку дити¬ни віком від двох до шести років.

- соціально-моральний,

- емоційно-ціннісний,

- пізнавальний,

- мовленнєвий,

- художньо-естетичний,

- креативний.

Розгляд кожного вікового періоду розпочинається розділом "Психологічна характеристика дитини", в яко¬му подані вікові характеристики розвитку. Це дає змогу педагогові в освітньому процесі орієнтуватися на психологічні особливості розвитку дитини.

Розділ складається із кількох підрозділів:

-Розвиток фізичних умінь і навиків

- Основи здоров"я

- Безпека життєдіяльності.

Кожен розділ складається із підрозділів:

Вікові можливості дитини

Освітні завдання

Далі за змістом роботи.

Показники компетентності дитини

Свої завдання дошкільний навчальний заклад реалізує у тісній співпраці зі сім'єю: активне залучення батьків до освітнього процесу, консультування з питань психолого-педагогічної підготовки до вихован¬ня дітей. Саме тому розділ "Співпраця зі сім'єю" передбачає напрями спільної діяльності педагога і батьків із забезпечення повноцінного роз¬витку особистості дитини.

Кожна група починається із

1- психологічної характеристики, Дається характеристика усіх психічних процесів.- відчуття. Сприймання. Мислення. Апамять

2-співпраці з сім"єю- даються завдання , форми співпраці..

3- Фізичний, Розвиток фізичних умінь і навичок.

У програмі визначено завдання з різних напрямків роботи з дітьми:

3 - фізичний,

Вправи для оволодіння плаванням способом „ брас".

Введено нове - Статева ідентифікація та диференціація

Багато уваги в програмі відведено розділу "Фізичний розвиток".

У підрозділі "Основи здоров'я" виокремлено завдання щодо формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров'я як до цінності.

Мета реалізації підрозділу "Безпека життєдіяльності" - підготувати дітей до розв'язання складних життєвих ситуацій, навчити їх захища¬ти себе від небезпеки, а також запобігати дитячому травматизму. Тому Програма "Українське дошкілля" включає завдання з ознайомлення дошкільників із пожежною безпекою, правилами дорожнього руху, безпе¬кою в побуті, поведінкою з незнайомими людьми, безпекою на природі.

У розділі "Соціально-моральний розвиток" викладено завдання, зміст роботи з виховання в дітей гуманних почуттів і доброзичливих взаємин, основ колективізму; конкретизовано зміст знань про норми моралі в суспільстві, що необхідні для формування основ моральних якостей; дотримано принцип наступності з усіх аспектів морального виховання між віковими групами.

В Програму введено напрям робо¬ти "Духовне виховання".

Особливу увагу приділено вихованню куль¬тури поведінки дітей. Зміст програми з виховання культури побуту, спілкування з дорослими та дітьми, культури діяльності з віком посту¬пово ускладнюється.

Однією з ознак прояву соціальної компетентності є орієнтування дітей у своїх правах та обов'язках, тому в Програму введено напрямок роботи "Основи правової культури".

Прилучення до загальнолюдських цінностей відбувається у процесі формування уявлень про сім'ю, родину і завершується знаннями про Батьківщину та планету Земля.

Програма "Українське дошкілля" орієнтує на розширення кола уявлень дітей про культуру, традиції українського народу.

Підрозділи "Ознайомлення з довкіллям", "Народознавство" включають ознайом¬лення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською осе-лею, рідним краєм, народним одягом, українською народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, звичаями та традиціями, національною кухнею та народними ремеслами.

Такий аспект роботи введений для пізнавального розвитку, збагачення знань дітей про Західний регіон, історичні пам'ятки, формування стійкого інтересу до народознавчого матеріалу свого регіону, бажання пізнати його ближче.

Зміст підрозділу "Ознайомлення з природою", спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної культури дошкільника. В цьому розділі неабияку увагу приділено розкриттю особливостей природи Західного регіону.

Підрозділ "Логіко-математичний розвиток" побудований за напряма¬ми -"Кількість та лічба",

- "Величина",

- "Геометричні фігури",

- "Орієнтування в просторі",

- "Орієнтування в часі".

- Діти старшого дошкільного розв'язують нескладні завдання з народної математики.

Підрозділ "Основи економічної культури" ставить завдання формувати ощадливість у дошкільників.

Запорукою якісної освіти є мовленнєвий розвиток дошкільника. Тому у розділі "Мовленнєвий розвиток" уточнено й конкретизовано завдання з формування правильної звуковимови, збагачення та активізації лексич¬ного запасу, оволодіння граматично-правильним мовленням, зв'язним мовленням. Рівень розвитку зв'язного мовлення є показником і умовою соціально активної особистості, а формування такого мовлення сприяє всебічному розвиткові дошкільника, особливо розвиток комунікативної діяльності.

З цією метою введено напрям роботи "Мовленнєвий етикет".

У Програмі однією зі складових мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання елементів грамоти та підготовки руки до письма.

Особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов'язковість дошкільної освіти з п'ятирічного віку.

Художньо-естетична лінія розвитку представлена у розділі "Ху¬дожньо-естетичний розвиток" такими видами роботи: читання і роз¬повідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів художньої літератури, музика, образотворча діяльність.

Вико¬ристовуючи такий великий спектр роботи з дітьми, вихователь має змогу збагачувати духовний світ дитини, розвивати уяву, почуття. До переліку художніх творів уведені твори авторів Західного регіону (І. Франко, М. Хоросницька, І. Калинець, М. Людкевич, П. Радковець, І. Радко-вець, Марійка Підгірянка, Олена Пчілка та ін.).

Програма пропонує також орієнтовний перелік музичних творів, до яких включені твори композиторів Галичини та досвідчених музичних керівників дошкільних навчальних закладів Львівщини.

Програма передбачає збагачення образотворчої діяльності дітей (малювання, аплікація, ліплення) шля¬хом використання виробів декоративно-ужиткового мистецтва Західного регіону та різних інноваційних технік малювання й аплікації.

Стратегічною метою дошкільної освіти є розвиток життєвої компе-тентності дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію.

Реалізація завдань розділу "Креативний розвиток" за програ¬мою "Українське дошкілля" забезпечує розвиток творчих здібностей дітей, їхньої уяви, самостійності у втіленні задуму, пошуку шляхів його реалізації тощо. Для цього пропонується залучення дітей до різноманітних видів роботи: інсценування, драматизація твору з його творчим переосмисленням, втілення творчого задуму в образотворчу діяльність, виготовлення виробів із різноманітних матеріалів, етюди, пантоміми, пошуково-дослідницька діяльність під час ознайомлен¬ня дітей з природою тощо. Все це дає великий поштовх для розвит¬ку творчості дитини, у якої розвивається творча уява й проявляється вміння створювати нове, своє.

Беручи до уваги той аспект, що провідною діяльністю дітей дошкіль¬ного віку є гра, у програмі виокремлено розділ "Ігрова діяльність". У ньому розглянуто такі види ігор, як: рольові, конструкторсько-будівельні, ди-дактичні, народні, рухливі, настільно-друковані та ігри на розвиток креативності. Особливо багата тематика народних ігор Галичини. Також подано орієнтовну тематику кожного виду ігор.

Розширено і систематизовано завдання з розвитку трудових умінь за напрямком роботи "Трудова діяльність".

Програмові завдання побудовано з використанням оптимальної ін-тенсивності мислення та мовлення, що відповідає віковим можливостям дітей.

Показники компетентності, якими закінчується кожен підрозділ Програми, вихователь може використати для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року.

З метою охоплення дошкільною освітою всіх дітей дошкільного віку, особливо дітей п'ятирічного віку, Програму можна використовувати також для роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом перебування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, центрах розвитку тощо.

Програма розвитку дітей дошкільного віку "Українське дошкілля" відображає запити практиків, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої активної роботи з формування життєвої компетентності дошкільника.